Ostatnia modyfikacja strony - 09.05.2019 r.

Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług znajdujących się na stronie internetowej https://gurudroid.net (zwaną dalej "Witryną").

Przedmiot umowy

1.1 Administracja strony internetowej zapewnia użytkownikowi sieci informatycznej i telekomunikacyjnej Internetu możliwość korzystania ze strony internetowej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Użytkownika (zwanej dalej Umową). Prawo do korzystania z witryny mają wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia.

1.2 Możliwość korzystania z Serwisu jest udostępniana Użytkownikowi przez Administrację nieodpłatnie.

Warunki ogólne

2.1 Korzystanie z materiałów i usług dostępnych na Stronie podlega prawu Federacji Rosyjskiej.

2.2 Niniejsza Umowa stanowi ofertę publiczną. Uznaje się, że Użytkownik, uzyskując dostęp do materiałów zamieszczonych w Witrynie, wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.

2.3 Administracja Witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie trzech (3) dni od umieszczenia nowej wersji Umowy na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien odmówić dostępu do Serwisu i zaprzestać korzystania z materiałów i usług Serwisu.

Obowiązki użytkownika

3.1 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszające rosyjskie ustawodawstwo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, jak również żadnych działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego funkcjonowania Serwisu i usług Serwisu.

3.2 Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie bez zgody właścicieli praw autorskich jest zabronione (art. 1270 Kodeksu Cywilnego RF). Zgodne z prawem korzystanie z materiałów zamieszczonych na Stronie wymaga zawarcia umów licencyjnych (uzyskania licencji) z Posiadaczami praw.

3.3 W przypadku cytowania materiałów pochodzących z Serwisu, w tym utworów chronionych, obowiązkowe jest powołanie się na Serwis (art. 1274 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego).

3.4 Komentarze i inne pisma Użytkownika na Stronie nie mogą być sprzeczne z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej oraz ogólnie przyjętymi normami moralności i etyki.

3.5 Użytkownik zostaje ostrzeżony, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez Użytkownika z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się w Witrynie.

3.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakimikolwiek potencjalnymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarami lub usługami dostępnymi na lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych witryn lub zasobów lub innymi kontaktami, które Użytkownik nawiązał przy użyciu informacji zamieszczonych na Witrynie lub linków do zewnętrznych zasobów.

3.7 Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkim lub częściom materiałów i usług Serwisu mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi reklamami.

Inne warunki

4.1 Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Federacji Rosyjskiej.

4.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ustanowienie agencji, partnerstwa, joint venture, osobistego zatrudnienia lub jakiegokolwiek innego stosunku, który nie został wyraźnie przewidziany w niniejszej Umowie, pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu.

4.3 Orzeczenie sądu stwierdzające nieważność lub niewykonalność któregoś z postanowień Umowy nie powoduje unieważnienia pozostałych postanowień Umowy.

4.4 Brak działań ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do późniejszego podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich do materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem.

Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się i bezwarunkowo akceptuje wszystkie postanowienia niniejszej Umowy.